Login |  Nova registracija
|
Prenosimo sa cccp.com.hr

Kontra studija Ekologija

Cilj ovog Stručnog mišljenja je dati opservacije na Procjenu utjecaja na okoliš
izrađenu za plutajući terminal od strane ovlaštenika tvrtke Ekonerg d.o.o. 2017. godine.

Predmet Stručnog mišljenja izgradnja je plutajućeg terminala za ukapljeni naftni
plin na lokaciji Omišalj, Krk u Primorsko-goranskoj županiji.


Stvaranje uvjeta za realizaciju i izgradnju LNG terminala za ukapljeni prirodni plin
(eng. (liquefied natural gas) na otoku Krku stalan je cilj svih dosadašnjih Vlada
Republike Hrvatske definiran Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske još
iz 2009. godine.


Prema Europskoj strategiji energetske sigurnosti iz 2014. godine, projekt je uvršten
na listu ključnih projekata s posebnim naglaskom na doprinos u područjima sigurnosti
opskrbe te diversifikacije opskrbnih pravaca prema europskim potrošačima prirodnog
plina. Radi njegove lakše realizacije, projekt ima pravo na korištenje financijske pomoći
iz programa za povezivanje Europe.


LNG terminal Krk prihvaćen je u kategoriju projekta od zajedničkog interesa
Europske unije (PCI – Projects of Common Interest) i uvršten na listu projekata
desetogodišnjeg plana razvoja (TYNDP – Ten Year Network Development Plan)
objavljenog od tijela ENTSO-G (European Network of Transmission System Operators
for Gas).


U srpnju 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju
projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na
otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske (NN 78/15),
KLASA 022-03/15-04/76, URBROJ: 50301-05/18-15-3, od 16.7.2015. godine.
Nakon ove odluke ishođena je Lokacijska dozvola za zahvat "Prihvatni terminal za
ukapljeni prirodni plin na otoku Krku" na području Općine Omišalj, u Primorsko -
goranskoj županiji (klasa: UP/I-350-05/14-01/000081, urbroj: 531-06-15-0015,
29.07.2015.), koja je postala pravomoćna 10.09.2015. godine.
Primarna svrha LNG terminala je:

  • diversifikacija opskrbe prirodnim plinom,
  • veća sigurnost opskrbe prirodnim plinom,
  • uvođenje ekološki prihvatljivijeg izvora energije u regiju,
  • smanjenje CO2 u regiji te
  • olakšavanje ekonomskog razvoja.


Na sjednici u lipnju 2016. godine, Vlada RH je donijela zaključak o uvođenju
koncepcije fazne realizacije terminala za ukapljeni prirodni plin. Usvojenom
koncepcijom, terminal za ukapljeni prirodni plin realizirao bi se u dvije faze, od kojih
prva podrazumijeva puštanje u pogon plutajućeg terminala, a druga izgradnju i
puštanje u pogon kopnenog terminala. Za puštanje u pogon plutajućeg terminala za
ukapljeni prirodni plin potrebno je izgraditi pristan s pripadajućom opremom i
građevinama te položiti priključni plinovod.


Cilj ovog Stručnog mišljenja je dati opservacije na Procjenu utjecaja na okoliš
izrađenu za plutajući terminal od strane ovlaštenika tvrtke Ekonerg d.o.o. 2017. godine.

Dokument za download

Za komentiranje trebate biti prijavljeni. Prijavite se ili se registrirajte kao novi član.

Molimo Vas da ne šaljete neprimjerene komentare.

Ovaj tekst još nije komentiran. Budi prvi.