Login |  Nova registracija
|

Tekstovi na temu: Istraživanja

Psihologija i informatika udružene u VR psihoterapiji

Virtualna realnost u psihoterapiji

Virtualna realnost (engl. virtual reality, VR) je skup tehnologija kojima je svrha čovjekovu sliku prave stvarnosti što potpunije zamijeniti nekom drugom slikom, općenito slikom stvarnosti koja je prividna. U primjenjenoj psihologiji koristi se kao računalom posredovano okružje za psihoterapiju, neurorehabilitaciju, učenje, trening različitih vještina i drugo. Primjena virtualne realnosti u psihoterapiji prisutna je u tretmanu različitih poteškoća, a istraživanja su pokazala kako se najuspješnije koristi u tretmanu strahova, fobija, paničnog poremećaja, posttraumatskog stresnog poremećaja, teškoća na području odnosa te poremećaja hranjenja. VR je moguće koristiti kao manji ili veći dio pojedinih faza psihoterapijskog procesa. Uz neposredan terapijski, korištenje VR okružja u pravilu ima facilitirajući te motivirajući učinak, osobito u radu s djecom i mladima. Virtualna realnost se od 90-ih godina 20. stoljeća koristi i razvija u stručnom psihoterapijskom radu, što je popraćeno i opsežnom produkcijom znanstvene literature.

29.09.2015.

Psihologija sadašnjeg trenutka

Mindfulness - usredotočena svjesnost

Mindfulness - u hrvatskom prijevodu usredotočena svjesnost - je svjesnost koja nastaje kroz obraćanje pozornosti na osobit način: namjerno, svjesno, u sadašnjem trenutku, otvorenog uma, bez prosuđivanja. Razvijanjem usredotočene svjesnosti otkrivamo kako živjeti u sadašnjem trenutku. Povijesno gledano, koncept usredotočene svjesnosti preuzet je iz drevne budističke tradicije u kojoj predstavlja jedan od čimbenika duhovne prakse njegovanja svjesnosti kroz poseban oblik meditacije. Izvorno se termin izvodi iz Pali riječi sati,  koja se odnosi na „kultiviranje određene prisutnosti uma“ i označava pažnju, svjesnost i podsjećanje (podsjećanje da svjesno prisustvujemo iskustvu, tj namjera).

01.09.2015.